Посадова інструкція вчителя іноземної мови

Посадова інструкція вчителя  іноземної мови

І. Загальні положення

1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховані рекомендації з організації служби охорони праці, техніки безпеки  в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України.

1.2. Вчитель іноземної мови призначається і звільняється з посади начальником

 управління освіти

1.3 Вчитель іноземної мови повинен мати вищу педагогічну освіту за фахом.

1.4. Вчитель іноземної мови підпорядковується безпосередньо заступнику ди­ректора

       з навчально-виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності вчитель іноземної мови керується Конституцією і Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами комплексу (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Учитель дотримується положень Конвенції про права дитини.

 

ІІ. Функції

 Основними напрямами діяльності вчителя іноземної мови є:

2.1. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів.

2.2. Створення умов для формування та розвитку в учнів комунікативних умінь та навичок вивчення іноземної мови.

2.3. Стимулювання соціалізації школярів, формування у них загальної культури, свідомого вибору професії, готовності до самостійного життя в умовах інформаційного суспільства.

 

ІII. Посадові  обов'язки

 Вчитель іноземної мови виконує такі посадові обов’язки :

3.1.  Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки в закріплених за ним згідно розподілу навчального навантаження класах, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

3.2. Реалізує прийняті в школі  освітні програми у відповідності з навчальним планом, Державним стандартом  базової  та повної загальної середньої освіти.

3.3. Вчитель іноземної мови обов’язково повинен вести тематично-календарне планування  на кожний семестр навчального року та план-конспект на кожний урок.

3.4. Забезпечує належний рівень підготовки учнів   школи з іноземної мови, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.

3.5. Реалізує  комунікативну, мовну, методичну, соціокультурну компетенції при викладанні навчального предмета.

3.6. Виконує правила  і норми  охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

3.7. Відповідає за:

·  якісне проведення уроків іноземної мови;

·   своєчасне ведення ділової документації;

·  позакласну виховну роботу з навчального предмета.

3.8. Вносить пропозиції щодо  покращення умов проведення навчального процесу.

3.9. Веде в установленому порядку ділову документацію, здійснює поточний контроль відвідувань учнями уроків іноземної мови, успішності школярів, виставляє оцінки в класний журнал, щоденники, своєчасно подає адміністрації комплексу звітні дані.

3.10. Впроваджує в практику роботи інформаційно-комунікаційні та інші інноваційні педагогічні технології.

3.11. Допускає до занять представників адміністрації з метою контролю та оцінки своєї діяльності.

3.12. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно розпорядження заступника директора    школи   з навчально-виховної роботи.

3.13. Здійснює постійно зв’язок з класними керівниками, батьками учнів.

3.14. Дотримується Статуту  школи , Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших локальних правових актів комплексу.

3.15. Добросовісно готується до проведення уроків, постійно підвищує свою професійну майстерність та кваліфікацію.

3.16. Бере участь у роботі педагогічної ради, нарад при директорові, заступниках директора, у діяльності методичних об’єднань, в інших формах методичної роботи.

3.17. Чергує по    школі   відповідно з графіком чергувань на перервах між заняттями, а також за 15 хв. і протягом 15 хв. після закінчення уроків.

3.18. Проходить постійні медичні  огляди.

3.19. Дотримується етичних норм поведінки в комплексі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.

3.20. Як завідувач кабінетом іноземної мови:

—          несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання;

—          забороняє використання обладнання, не передбаченого Типовими переліками;

—          здійснює навчання та інструктаж учнів і вихованців з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час робіт, передбачених навчальними про­грамами;

—          розробляє і періодично переглядає (не менше як 1 раз на 3 роки) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;

—          постійно поповнює кабінет методичними та наочними посібниками, розробками уроків.

3.21. Вчителю іноземної мови забороняється :

·         змінювати розклад уроків без згоди з адміністрацією комплексу;

·         відміняти, скорочувати уроки.

3.22. Організовує та проводить шкільні олімпіади з іноземної мови, іншу позакласну роботу з навчального предмета.

3.23. Дотримується санітарних норм і правил організації навчально-виховного процесу.

 

 

IV. Права

Вчитель іноземної мови має право:

4.1. Брати участь в управлінні комплексом в порядку, передбаченому Ста­тутом НВК №2.

4.2. На захист професійної честі та гідності.

4.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцін­ку його діяльності, давати відповідні пояснення.

4.4. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.

4.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

4.6. Вільно обирати і використовувати методики навчання і вихо­вання, навчальні посібники і матеріали, підручники.

4.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

4.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.

 

V. Відповідальність

5.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель іноземної мови несе відповідальність за:

—  реалізацію не в повному обсязі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу;

—  життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

—  порушення прав і свобод учнів.

5.2. За безпечний  та належ­ний санітарний стан приміщення, в якому проводиться урок.

5.3. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, вчитель несе дис­циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо­давством.

5.4. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

5.5. За нанесені школі чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель  несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визна­чених трудовим чи цивільним законодавством.

 

VІ. Повинен знати

Вчитель іноземної мови повинен знати:

6.1. Предмет та методику викладання, виховні цілі, особливості змісту навчальних програм з іноземної мови, основні напрямки й перспективи розвитку  освіти.

6.2. Основні етапи розвитку методики викладання іноземної мови.

6.3. Основи теорії формування комунікативної компетентності учнів (мовленнєвої, лінгвістичної, соціокультурної, навчальної.

6.4. Комунікативно-навчальні, виховні, розвиваючі, освітні функції організації навчально-виховного процесу при вивченні іноземної мови.

6.5. Вимоги нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

 6.6. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови.

6.7. Вимоги до ведення навчальної документації школи.

6.8. Основні теорії методів навчання іноземної мови, їх класифікацію.

6.9. Цілі, принципи, організацію, нормативне забезпечення шкільної  освіти, зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

6.10. Психологічні основи диференційованого навчання, форми, методи і засоби навчально-виховного процесу.

6.11. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

6.12. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з ураху­ванням конкретних умов.

6.13. Основи формування системності знань школярів.

6.14. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.

6.15. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.

6.16. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.

6.17. Сучасні методики навчання.

6.18. Основну і додаткову літературу з даного предмета.

6.19. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, уза­гальнення педагогічного досвіду.

6.20. Вимоги до матеріально-технічного оснащення навчально-виховного процесу.

6.21. Методику використання ІКТ на уроках  іноземної мови.

6.22. Повинен уміти:

  • здійснювати спілкування (усне, письмове);
  • впроваджувати культуру мовленнєвої поведінки;
  • на високому рівні володіти фонетикою, граматикою, лексикою з мови, яку викладає;
  • реалізувати методичну та соціокультурну компетенції.

 

VIІ. Кваліфікаційні вимоги

 

7.1. Вчитель іноземної мови повинен мати відповідну вищу освіту з фаху.

7.2. Володіти сучасними формами, методами, прийомами організації навчально - виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.

7.3. Забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках.

7.4. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.

7.5. Впроваджувати інформаційно-комунікаційні та інші педагогічні технології, розробляти мультимедійні презентації та програми.

7.6. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфі­кації з предмета і раз на 3 роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.

7.7. Проводити вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією у відповідних журналах.

7.8. Ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

7.9. Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості.

 

 

VIIІ. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Вчитель іноземної мови:

8.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять. Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

8.2. В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.

8.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів

8.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в даному класі.

8.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-право­вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними праців­никами школи.